اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون تعاملات مثبت امارات در شرایط کرونا